Strategisk agilitet – hur du bygger en agil organisation

agil organisation

I den här artikeln får du lära dig vad strategisk agilitet är och hur du främjar det i din organisation. Att vara agil eller arbeta agilt är just nu på mångas läppar och agendor. Agil betyder lättrörlig, vilket kan betyda olika saker beroende på vilken kontext du applicerar begreppet på.

Mest känt är det kanske inom mjukvaruutveckling och projektledning. Där innebär agilitet ofta specifika arbetssätt och metoder för att driva ett arbete framåt.

Men agilitet kan också vara en övergripande förmåga i organisationen som helhet. Forskare kallar detta för strategisk agilitet, en förmåga att ifrågasätta och omvandla organisationen, dess strategi och affärsmodell på ett dynamiskt sätt efter förändringar i den externa miljön.

Strategisk agilitet handlar alltså om att vara en agil organisation som kan anpassa sig efter förändrade förutsättningar i omgivningen, uppfatta och agera på nya möjligheter som uppstår och inte hålla fast vid befintliga strukturer och affärsmodeller.

Vad innebär det att vara en agil organisation?

Vi ser en hög förändringstakt i omvärlden i form av snabb teknisk utveckling, globalisering samt nya utmaningar och hot såsom klimatförändringar. I ett sådant affärsklimat kan det vara en fördel att vara snabbrörlig, anpassningsbar och flexibel. En agil organisation har förmågan att snabbt agera på förändringar, om det så är trender i marknaden, nya konkurrenter eller en innovativ idé. 

Vad säger forskning om strategisk agilitet?

Agilitet är ett forskningsområde som innehåller en mängd olika definitioner och konceptualiseringar (se nyutkommen systematisk genomgång av Walter, 2021).

Organisatorisk agilitet är ett paraplybegrepp för organisationens förmåga att på olika sätt vara flexibel och anpassningsbar. Begreppet kan i sin tur omfatta både strategisk och operativ agilitet, där den här artikeln fokuserar på den strategiska. Strategisk agilitet skiljer sig från operativ agilitet på så vis att den strategiska rörligheten berör just strategiska frågor i form av hur organisationens produkter, processer och strukturer ser ut. 

Flera studier har bekräftat kopplingar mellan strategisk agilitet och organisatorisk prestation. Några exempel:

  • Studie av 9 telekommunikationsföretag i Nigeria (Oyedijo, 2012) som bekräftar ett starkt positivt samband (r = 0.745) mellan strategisk agilitet och konkurrenskraft i form av en kombination av prestationsindikatorer (bland annat tillväxt, omsättning, stabilitet, varumärke och nya idéer). Studien konstaterade även att organisationer med en hög grad av strategisk agilitet konkurrerar ut organisationer med låg grad av strategisk agilitet.

  • Studie av 244 små och medelstora koreanska företag (Shin m.fl., 2015) som tyder på att strategisk agilitet stärker företagets tekniska kapacitet, innovation, lärande och riktning, samtidigt som det bidrar till operativ lyhördhet och en bättre förmåga att behålla kunder. Däremot hittade studien ingen direkt eller indirekt koppling till ekonomisk prestation.

  • Studie av 432 tyska företag inom elektronikindustrin (Clauss m.fl., 2019) som identifierar både direkta och indirekta samband mellan strategisk agilitet och organisatorisk prestation. Att den strategiska rörligheten leder till innovation av affärsmodellen verkar vara en viktig bidragande faktor. Studien konstaterade även att relationen mellan agilitet och prestation blir starkare om det finns en hög grad av turbulens i omvärlden runt organisationen. 

Tre agila kapaciteter

Forskare har identifierat tre viktiga förmågor som främjar strategisk agilitet: ett kollektivt engagemang i ledningen, strategisk känslighet och resursrörlighet. 

Collective commitment / Kollektivt engagemang (i ledningen)

Ledningens enighet vad gäller den strategiska agendan är ett slags kollektivt engagemang för vart organisationen är på väg. Den här punkten handlar om en förmåga att snabbt och gemensamt fatta och genomföra modiga strategiska beslut. Utmaningen här är att inte fastna i politiska eller personliga agendor där chefer för olika områden endast ser problemet eller möjligheten utifrån sitt eget perspektiv.

Ett kollektivt engagemang hos ledningen gör det möjligt att fatta modiga beslut och implementera med energi och engagemang. Organisationer som gör detta på ett framgångsrikt sätt kännetecknas av att det finns ett ömsesidigt beroende mellan samtliga chefer på toppnivå och en gemensam strategisk agenda, samt att dessa samarbetar med varandra som ett team. Slutligen behöver organisationen en VD som är mer mån om samarbetet och processen än sina personliga bedrifter.

Tips för att öka ledningens kollektiva engagemang:
  • Se till att det finns stöd och incitament för att jobba för en gemensam strategisk agenda.

Strategic sensitivity / Strategisk känslighet

Den andra förmågan som främjar agilitet är strategisk känslighet. Att vara strategiskt känslig handlar om att vara uppmärksam på och medveten om förändringar i den strategiska miljön, det vill säga omvärlden och marknaden som organisationen verkar i. 

Organisationer som har en öppen strategiprocess, fler som är uppmärksamma på strategiskt viktiga förändringar och en ledning som kan kommunicera på ett kvalitativt sätt med varandra, tenderar att ha en högre grad av strategisk känslighet.

Tips för att höja den strategiska känsligheten:
  • Involvera fler i det strategiska arbetet.

Resource fluidity / Resursrörlighet

Den tredje agila förmågan handlar om att snabbt kunna omfördela resurser (kapital och kompetens) från befintliga aktiviteter till nya identifierade möjligheter. Strategiskt agila organisationer kan med andra ord snabbt och effektivt prioritera om och mobilisera resurser utifrån det som är viktigt här och nu.

Organisationer med hög resursrörlighet kännetecknas av decentralisering, flexibla flerdimensionella strukturer, rörlighet mellan enheter och transparenta affärsprocesser som snabbt kan appliceras på nya situationer.

Tips för att öka resursrörligheten: 
  • Gör det enkelt för pengar och personal att flytta mellan olika delar av organisationen.

Vill du lära dig mer om strategisk agilitet?

I den här idéboken har jag samlat alla de idéer och tips som inte fick plats i den här artikeln. Det är en kortfattad och lättläst pdf med fokus på vad HR, ledningsgrupp och chefer konkret kan göra och jobba med för att främja strategisk agilitet i organisationen.

Köp nu
Referenser

Clauss, T., Abebe, M., Tangpong, C., & Hock, M. (2019). Strategic agility, business model innovation and firm performance: an empirical investigation. Management Faculty Publications and Presentations, 14. IEEE Transactions on Engineering Management.

Oyedijo, A. (2012). Strategic agility and competitive performance in the Nigerian telecommunication industry: an empirical investigation. American International Journal of Contemporary Research, 2(3), 227-237.

Shin, H., Lee, J-N., Kim, D., & Rhim, H. (2015). Strategic agility of Korean small and medium enterprises and its influence on operational and firm performance. International Journal of Production Economics, 168, 181-196.

Walter, A-T. (2021). Organizational agility: ill-defined and somewhat confusing? A systematic literature review and conceptualization. Management Review Quarterly, 71, 343-391.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.