Hur HR bidrar till att skapa en agil organisation

hur hr bidrar till att skapa en agil organisation

I en allt mer snabbrörlig och turbulent omvärld behöver organisationer utveckla förmågan att vara anpassningsbar och flexibel. Att vara en agil organisation handlar om just detta, att snabbt kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar, uppfatta och agera på nya möjligheter och inte hålla fast vid befintliga strukturer och affärsmodeller.

Läs mer: Strategisk agilitet – hur du bygger en agil organisation

I den här artikeln pratar vi om hur HR kan bidra till att bygga en agil organisation, baserat på artiklar av forskare inom området. 

Agil organisation och HR

Den första frågan vi behöver ställa oss är om organisationens agila förmågor över huvud taget är en fråga för HR. Här ska det sägas att forskningen på strategisk agilitet i relation till HR är begränsad. De flesta studier som har undersökt agilitet har gjort det på organisatorisk nivå eller i samband med IT-utveckling. Mig veterligen finns inga studier som har undersökt effekterna av att arbeta agilt med HR eller av att med HR-aktiviteter främja en agil organisation. 

Däremot finns det studier som stöttar HR:s roll i att främja strategisk agilitet som en organisatorisk kapacitet och ett antal röster som framhåller potentialen i HR som en viktig part i att skapa och upprätthålla agilitet i en organisation.

I en intervjustudie med seniora chefer (Ananthram & Nankervis, 2013) framhöll samtliga behovet av att utveckla organisationens agila förmågor i form av mer dynamik, flexibilitet, anpassningsbarhet och framtidsorientering. En majoritet av cheferna betonade också betydelsen av att processer kopplat till hur organisationen attraherar, utvecklar och behåller kompetens stöttar det övergripande behovet av att utveckla en mer agil organisation. 

Många av de frågor som HR normalt sett driver – från policydokument, anställningsavtal och personaladministration till belöningar, utveckling och kultur – påverkar organisationens förmåga att agera snabbt och lättrörligt. Därför måste HR och ledare samarbeta om de vill skapa en agil organisation på riktigt. 

Tre agila kapaciteter

Forskare har identifierat tre strategiska förmågor som främjar agilitet på ett organisatoriskt plan. 

För det första behöver det finnas en enighet och ett kollektivt engagemang i ledningen vad gäller den strategiska agendan. Det bidrar till snabbhet och mod i att genomföra viktiga strategiska beslut, utan att fastna i politiska eller personliga agendor.

För det andra behöver organisationen utveckla en strategisk känslighet, vilket handlar om att vara uppmärksam på förändringar i omvärlden. 

Sist men inte minst behöver organisationen utveckla resursrörlighet, vilket är en förmåga att snabbt kunna omfördela resurser (både kapital och kompetens) från befintliga aktiviteter till nya identifierade möjligheter.

Hur HR bidrar till att bygga en agil organisation

Utifrån ovanstående finns det en hel del som HR kan göra för att främja det kollektiva engagemanget, den strategiska känsligheten och resursrörligheten. Nedan är ett urval av frågor där HR har potential att bidra. 

Ledarutveckling med fokus på tillit 

För att chefer ska engagera sig i en gemensam strategisk agenda och dela resurser med varandra behöver det finnas ett starkt ömsesidigt förtroende och tillit mellan chefer. HR kan främja detta genom ledar- och grupputveckling för chefer med fokus på tillit och sårbarhet.

Belöningsmodeller för chefer

Hur belönar organisationen sina ledare? Uppmuntrar belöningsmodellen samarbete mellan chefer eller premierar den individuella prestationer? Om en chef för en enhet belönas utifrån prestationer på den enskilda enheten kommer hen med största sannolikhet att försöka hålla sina resurser inom enheten istället för att dela med sig av dem till andra delar av organisationen. 

Minimera chefers administration

För att chefer ska ha tid att omvärldsspana och uppfatta viktiga förändringar i den strategiska miljön behöver de frigöra tid från andra aktiviteter. Här kan HR avlasta genom att minimera chefers administrativa börda. Finns det personaladministration som kan tas bort, förenklas eller automatiseras? Det är ett värdefullt bidrag till chefer som kan lägga sin tid på viktigare saker.

Utveckla en lärande kultur

En organisation som strävar efter att vara lättrörlig kan inte vara rädd för att testa, misslyckas och lära sig på vägen. Organisationen behöver flytta fokus från prestation till lärande och HR kan bidra genom att stärka de attityder och kompetenser som behövs för att agera och lära snabbt. 

Förenkla rörlighet i organisationen

Hur enkelt eller svårt är det att flytta personal inom organisationen? Hur ser ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal ut? Finns det en struktur som tillåter rörelse? Har organisationen rutiner och system som tillåter rörelse? Här finns ofta stora hinder mot att snabbt och enkelt kunna dela resurser med varandra. HR kan minimera dessa hinder genom att se över och utveckla de begränsande attityder, strukturer, rutiner och system som organisationen har. 

Vill du lära dig mer om strategisk agilitet?

I den här idéboken hittar du fler idéer och tips från den vetenskapliga litteraturen med fokus på vad HR, ledningsgrupp och chefer konkret kan göra och jobba med för att bygga en agil organisation.

Köp nu

Referenser och lästips

Ananthram, S., & Nankervis, A. (2013). Strategic agility and the role of HR as a strategic business partner: an Indian perspective. Asia Pacific Journal of Human Resources, 51, 454-470.

Cunha, M. P. e., Gomes, E, Mellahi, K., Miner, A. S., & Rego, A. (2020). Strategic agility through improvisational capabilities: implications for a paradox-sensitive HRM. Human Resource Management Review, 30(1).

Doz, Y. L., & Kosonen, M. (2010). Embedding strategic agility – a leadership agenda for accelerating business model renewal. Long Range Planning, 43(2-3), 370-382.

Doz, Y. (2020). Fostering strategic agility: how individual executives and human resource practices contribute. Human Resource Management Review, 30(1).

Designed by vectorjuice / Freepik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.