Två framtida utmaningar för HR

Vilka utmaningar kommer HR möta i framtiden? Hur kommer professionen att förändras och vilka konsekvenser får det? Vi tar en titt på vad medlemmarna i Sveriges HR-förening tror.


Två framtida utmaningar för HR

I undersökningen som genomfördes 2017 i samarbete med Göteborgs universitet (Hällstén, Peixoto & Wikhamn, 2017) identifieras olika typer av framtida utmaningar för HR. Trenden för professionen är dock tydlig. Majoriteten av respondenterna tror att HR kommer att arbeta mindre administrativt och mer strategiskt i framtiden. Detta för med sig två centrala utmaningar, kanske de två viktigaste.


Förbättra den strategiska rollen

Nästan åtta av tio (79 procent) tror att en stor framtida utmaning för HR blir att förbättra den strategiska rollen. Likaså tror omkring hälften (48 procent) att förmågan att påverka strategiska beslut blir en utmaning i framtiden. I en tid där HR-funktionen håller på att förändras i grunden är det kanske inte så konstigt. Stora delar av det administrativa arbete som traditionellt sett har legat hos HR kan idag digitaliseras och automatiseras bort. Detta frigör tid, vilket kan få en av två konsekvenser. Antingen används tiden till något annat som skapar värde i organisationen. Eller så leder det till att tjänster rationaliseras bort. Med den här utvecklingen måste HR ta en mer strategisk roll för att över huvud taget få vara kvar i framtiden.


Koppla HR till resultat  

En andra tydlig utmaning som identifieras av drygt hälften (51 procent) handlar om att kunna mäta och visa med siffror hur HR-funktionen bidrar till verksamhetens resultat. Endast en tredjedel (32 procent) uppger att de arbetar med HR-analyser idag, medan hela 77 procent tror att de kommer att göra det år 2025. Även här finns en tydlig koppling till förändringen av HR-funktionen. I takt med att rollen blir mer strategisk blir det också viktigare att visa hur den skapar värde i organisationen. Om vi inte kan visa att vi bidrar till organisationens resultat, varför ska vi då erbjudas en plats vid det strategiska bordet?


Evidensbaserad HR möjliggör strategisk HR

HR-undersökningen 2017 konstaterar också att endast 31 procent av professionella inom HR arbetar evidensbaserat. Ytterligare en fjärdedel uppger dessutom att de inte vet om de arbetar evidensbaserat, vilket tyder på att det saknas kunskap om vad arbetssättet innebär i praktiken. Samtidigt tror sju av tio att de kommer att arbeta mer evidensbaserat i framtiden.

För mig finns det här en viktig lärdom. Om HR ska få ha kvar sin roll i framtidens organisationer finns det två saker som måste till. För det första måste vi genomföra satsningar som ger resultat. För det andra måste vi kunna visa att de faktiskt gör det. Det evidensbaserade arbetssättet innebär att beslut baseras på vetenskapliga bevis, expertis, organisatorisk fakta och organisatoriska intressen. Läs mer om varför det är bättre än andra sätt att basera beslut på. Med en förbättrad beslutsprocess följer också ökade chanser att få önskade resultat av HR-satsningar. Om vi arbetar systematiskt med att samla och analysera organisatoriska data kan vi dessutom beskriva och bevisa hur våra aktiviteter leder till resultat.

Vill du lära dig mer om hur du arbetar evidensbaserat? Läs mer om arbetssättet här och prenumerera på nya inlägg från Tema HR genom att lämna din e-postadress nedan.

One Reply to “Två framtida utmaningar för HR”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.