Hur har arbeten förändrats de senaste 40 åren?

Hur har arbeten förändrats, och hur har våra värderingar kopplade till arbete förändrats de senaste årtiondena? För några veckor sedan skrev vi om det motiverande arbetet. I artikeln beskrivs ett motiverande arbete utifrån en stor metastudie som analyserat kopplingarna mellan olika aspekter av arbetet och utfall som prestation och tillfredsställelse. Resultatet från studien indikerar att det finns tre områden att ta hänsyn till när vi ska designa motiverande arbeten; arbetet i sig, det sociala, och arbetsmiljön.

Läs mer: Tre nycklar till motiverande arbeten

Kopplingarna som konstateras i den här studien kan vi vara säkra på. De bygger på ett stort antal studier och resultaten har replikerats gång på gång. En relevant frågeställning i sammanhanget är dock på vilka sätt arbeten ser annorlunda ut idag i förhållande till dessa faktorer. Med andra ord, har arbeten mer eller mindre av dessa faktorer idag än förr? Det pratas ofta om att arbetets natur har förändrats i grunden men faktum är att detta inte har undersökts empiriskt. Ytterligare en intressant frågeställning är huruvida betydelsen av dessa faktorer har förändrats över tid. Det vill säga, är någon av faktorerna viktigare idag än de var tidigare?

Dessa två frågeställningar utforskas i en artikel av Wegman, Hoffman, Carter, Twenge och Guenole (2018) som sammanfattas här nedan.

Mer komplexitet och frihet

I studien undersöktes förändringar i upplevelsen av sex faktorer:

  • Helhet (task identity): att arbetet omfattar hela processer, att det är möjligt att följa ett förlopp från start till slut.
  • Meningsfullhet (task significance): att arbetet upplevs som betydelsefullt, att det påverkar andra eller omvärlden på ett positivt sätt.
  • Variation av färdigheter (skill variety): att utförandet av arbetet kräver olika typer av kunskaper och färdigheter.
  • Autonomi (autonomy): att ha frihet i utförandet av arbetet, inklusive planering, val av metoder och beslutsfattande.
  • Återkoppling från jobbet i sig (feedback from the job): att kunna bedöma sin egen prestation utifrån arbetet i sig, att inte vara beroende av återkoppling från andra.
  • Ömsesidigt beroende (interdependence): att vara beroende av andras arbete och att andra är beroende av det egna arbetet, graden av samarbete.

Forskarna trodde att samtliga faktorer skulle ha ökat under den studerade tiden, men det hade de inte. De kunde dock konstatera en ökning av tre av faktorerna. Upplevelsen av autonomi och att arbetet kräver en variation av färdigheter hade ökat sedan 1975, medan upplevelsen av ömsesidigt beroende hade ökat sedan 1985. Med andra ord har vi idag mer frihet i våra arbeten och kan i större grad själva bestämma hur vi ska utföra dem, samtidigt som de har blivit mer komplexa. Det verkar också som att graden och behovet av samarbete ökar. Vi är mer beroende av andra i vårt utförande och arbetar kanske oftare i team.

Mindre meningsfulla arbetsuppgifter

Studien kunde inte se någon ökning av upplevelsen av helhet, meningsfullhet och återkoppling från jobbet i sig. Vad gäller meningsfulla arbetsuppgifter kunde till och med en minskning under 2000-talet konstateras. Det här resultatet är oroväckande på flera sätt. För det första antyder studien att arbeten har blivit mer komplexa och självständiga, samtidigt som möjligheterna att bedöma sin egen prestation inte har ökat. Vad innebär det för vårt välmående? Kan det vara en orsak bakom den ökande psykiska ohälsan? För det andra visar forskning att meningsfullhet i arbetet är en viktigt för bland annat prestation, tillfredsställelse, engagemang och välmående. Att arbetsuppgifterna i minskande grad upplevs vara betydelsefulla kan med andra ord få negativa konsekvenser för både individ och organisation.

Läs mer: Fyra anledningar att fokusera mer på mening i arbetet

Har våra värderingar förändrats?

Den andra frågeställningen, angående hur betydelsen av dessa sex faktorer har förändrats över tid, besvarades genom att undersöka kopplingen mellan respektive faktor och jobbtillfredsställelse. Är någon av dessa faktorer viktigare för vår jobbtillfredsställelse idag än förr? Svaret är nej. Det verkar som att samtliga är lika betydelsefulla idag som de var för 40 år sedan. Dessa sex faktorer är således fortfarande relevanta när det kommer till att skapa motiverande arbeten.  

Hitta artikeln

Titel: Placing job characteristics in context: cross-temporal meta-analysis of changes in job characteristics since 1975
Författare: Wegman, L. A., Hoffman, B. J., Carter, N. T., Twenge, J. M., & Guenole, N.
Tidskrift: Journal of Management (2018)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.