Observerad personlighet och prestation

observerad personlighet och arbetsprestation

Har du hört talat om begreppet observerad personlighet? I korta drag är observerad personlighet en bedömning av personlighet som någon annan än personen själv gör. Om ett resultatet från ett självskattnings-personlighetstest är din självrapporterade personlighet så är en bedömning som din chef eller kollega gör din observerade personlighet.

Den här artikeln handlar om observerad personlighet utifrån femfaktormodellen (big five) och dess koppling till arbetsprestation.


Meta-analys av observerad personlighet och arbetsprestation

I en meta-analys av Oh, Wang och Mount (2011) sammanställer författarna 16 tidigare studier av observerad personlighet utifrån femfaktormodellen kopplat till arbetsprestation. Det rör sig om studier där nuvarande och/eller tidigare chefer, kollegor och kunder har fått skatta personligheten hos en medarbetare eller kandidat. 

Studiens slutsatser är flera. För det första verkar observerad personlighet vara bättre på att förutsäga arbetsprestation än självrapporterad personlighet. För det andra kan alla fem drag i femfaktormodellen predicera prestation när de är observerade. Slutligen konstaterar författarna att antalet observatörer har betydelse.


Observerad personlighet bättre på att förutsäga prestation

Personlighet har betydelse för hur vi presterar i arbetet, vilket gör det intressant i bland annat urvalssammanhang. Vi kan mäta personlighet på olika sätt, men ett av de vanligaste sätten är med så kallade självskattningstester (”vanliga” personlighetstester).

När vi tittar på självskattad personlighet (det vill säga resultat från ett personlighetstest) visar forskning att vissa av personlighetsdragen i femfaktormodellen har samband med arbetsprestation. Starkast koppling till prestation hittar vi för samvetsgrannhet (conscientiousness) med ett samband på 0.20-0.23. 

Läs mer: Personlighetstest inom rekrytering och HR

Vad gäller då för observerad personlighet? Här visar sig kopplingen mellan personlighetsdrag och prestation vara starkare än vid självskattningstest. För personlighetsdraget samvetsgrannhet rör det sig om ett genomsnittligt samband på 0.37. Det här resultatet återupprepar sig även för resterande dimensioner i femfaktormodellen: emotionell stabilitet, extraversion, öppenhet och vänlighet/värme.

Observerad personlighet verkar alltså vara bättre på att förutsäga arbetsprestation än självrapporterad personlighet.


Alla drag i femfaktormodellen kopplade till arbetsprestation

Tittar vi på forskning kring självskattad personlighet så har endast ett fåtal av dimensionerna i femfaktormodellen signifikanta samband med arbetsprestation. Det handlar huvudsakligen om samvetsgrannhet, men i vissa studier och vissa roller kan även andra dimensioner förutsäga prestation till viss del.

Om vi istället tittar på observerad personlighet ser det annorlunda. Enligt den aktuella meta-studien har alla dimensioner i femfaktormodellen en betydelsefull koppling till prestation. I genomsnitt rör det sig om samband på 0.37 för samvetsgrannhet, 0.21 för emotionell stabilitet, 0.27 för extraversion, 0.26 för öppenhet, och 0.31 för vänlighet/värme.


Antalet observatörer har betydelse

Slutligen konstaterar studien att antalet observatörer har betydelse för hur starkt sambandet med arbetsprestation är. Tabellen nedan illustrerar detta. Siffrorna beskriver styrkan på sambandet mellan bedömning av personlighetsdimension och arbetsprestation.

DimensionSjälvrapporterad1 observatör2 observatörer3 observatörer
Samvetsgrannhet0.220.320.380.41
Emotionell stabilitet0.140.180.220.24
Extraversion0.090.240.280.29
Öppenhet0.050.220.270.29
Vänlighet/värme0.100.260.320.34

Sammanfattningsvis verkar bedömningen av de fem personlighetsdragen bli mer korrekt, eller åtminstone uppvisa starkare samband med arbetsprestation, vid fler bedömare. Varför är det så? En förklaring är att det finns en viss osäkerhet i varje persons bedömning, men när skattningar från flera bedömare sammanvägs blir den genomsnittliga bedömningen närmare “sanningen”.

På samma sätt tenderar kanske den självskattade personligheten att ligga en bit från sanningen till följd av vilja att framstå på ett visst sätt eller bristande självkännedom. Lärdomar för rekrytering och urval

Studien har betydelse för hur vi ser på bland annat referenstagning och intern rekrytering. Om vi kan använda referenstagningen som en valid metod för att mäta personlighet har det potential att vara en viktig källa till information i rekryteringsprocessen.

Likaså kan personlighetsbedömningar av nuvarande chefer och kollegor till kandidater i en intern rekryteringsprocess vara ett bättre sätt att mäta personlighet än med hjälp av personlighetstester.


Läs mer

Oh, I-S., Wang, G., Mount, M. K. (2011). Validity of observer ratings of the five-factor model of personality traits: a meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 96(4), 762-773


Designed by Freepik

One Reply to “Observerad personlighet och prestation”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.