HEXACO – en ny modell för personlighet

fyra personer med pratbubblor

HEXACO är en modell för personlighet som kan komma att ersätta femfaktormodellen som den ledande personlighetsteorin, åtminstone inom vissa områden. I den här artikeln får du svar på hur forskare har tagit fram femfaktormodellen och HEXACO, samt vad som skiljer modellerna åt. 

Femfaktormodellen kallas även big five och under de senaste årtiondena har majoriteten av forskare på området varit överens om att det är det bästa ramverket som finns. I samband med utvecklingen av HEXACO finns det dock forskare som ifrågasätter detta.

Bakgrunden till femfaktormodellen

För att förstå varför HEXACO har uppkommit som en ny modell för personlighet, är det viktigt att förstå hur femfaktormodellen utvecklades en gång i tiden. De båda modellerna har nämligen utvecklats på samma sätt, genom så kallade lexikaliska studier. 

Vad betyder lexikalisk, undrar du kanske. Lexikologi betyder läran om ordförrådet, och forskning inom området bygger på olika typer av ordboksresurser (lexikon). I utvecklingen av femfaktormodellen har människor helt enkelt fått skatta sig själva utifrån en mängd olika adjektiv som beskriver personlighet (exempelvis tålmodig, känslig, utåtriktad).

Dessa har sedan körts genom en så kallad faktoranalys som identifierar kategorier av ord där en person tenderar att svara ungefär likadant. Faktoranalysen har resulterat i fem dimensioner av personlighet, mer kända som femfaktormodellen eller big five. 

Utveckling av HEXACO-modellen

Här kommer kruxet. När forskare initialt utvecklade femfaktormodellen använde de det engelska språket för att ta fram och skatta adjektiv. När andra senare har gjort liknande lexikaliska studier baserat på andra språk har faktoranalysen ofta resulterat i sex dimensioner. Därav HEXACO-modellen.

De sex dimensionerna i HEXACO

Modellen består av sex dimensioner, som till stor del stämmer överens med femfaktormodellen.

  • Honesty-humility (H) – Ärlighet-ödmjukhet
  • Emotionality (E) – Känslighet
  • Extraversion (X) – Extraversion
  • Agreeableness (A) – Vänlighet
  • Conscientiousness (C) – Samvetsgrannhet
  • Openness to experience (O) – Öppenhet för nya erfarenheter 

Tre av dragen – extraversion, samvetsgrannhet och öppenhet – är i stort sett desamma i de båda modellerna. De tre resterande – ärlighet-ödmjukhet, känslighet och vänlighet – skiljer sig mer eller mindre från big five. 

Ärlighet-ödmjukhet är det drag som är mest nytt och som inte direkt finns representerat i femfaktormodellen. Dimensionen handlar om ärlighet, uppriktighet, rättvisa och blygsamhet. Personer med låg grad av draget är giriga, högmodiga, falska och arroganta.

Känslighet i HEXACO är kopplat till både neuroticism och vänlighet i femfaktormodellen. Dimensionen stämmer till störst del överens med neuroticism, men saknar drag av aggressivitet och har istället inslag av sentimentalitet som i big five tillhör dimensionen vänlighet. Personer med en hög grad av känslighet är känsliga, sårbara, sentimentala och oroliga. 

Vänlighet i HEXACO har samband med både vänlighet och neuroticism i big five. Den starkaste kopplingen finns till vänlighet, men draget innehåller inte de sentimentala delarna och har istället de delar av aggressivitet (eller snarare motsatsen) som i femfaktormodellen tillhör neuroticism. Personer med hög grad av vänlighet är lugna, tålmodiga och behagliga. 

Forskning på HEXACO

Det finns fortfarande långt mycket mer forskning på femfaktormodellen. Däremot har forskare börjat använda HEXACO i större utsträckning för att undersöka kopplingar mellan personlighet och andra faktorer som yrkesintressen, politiska åsikter, skuld och skam, risktagande, akademisk fallenhet och prestation.

Bättre på att förutsäga vissa beteenden

Inom ett flertal områden verkar HEXACO vara bättre än big five på att förutsäga attityder eller beteenden. Det gäller bland annat kontraproduktiva beteenden på arbetsplatsen, brottslighet, oetiskt beslutsfattande, materialism och status-drivet risktagande. Med andra ord verkar HEXACO vara överlägsen femfaktormodellen inom områden där de “nya” faktorerna ärlighet-ödmjukhet och känslighet har stor betydelse.

Läs mer: Personlighetstest inom rekrytering och HR

Fångar in den mörka triaden

Den mörka triaden beskriver tre personlighetsdrag – psykopati, machiavellism och narcissism – som inte är särskilt sympatiska. I en studie (Lee & Ashton, 2005) undersökte forskarna relationen mellan dessa och dimensionerna i HEXACO respektive femfaktormodellen.

Resultatet indikerar att HEXACO är bättre på att fånga in dessa tre personlighetsdrag. I studien hade samtliga ett starkt negativt samband med dimensionen ärlighet-ödmjukhet (r = -0.72, -0.57 respektive -0.53). Kopplat till big five hade psykopati och machiavellism medelstarka negativa samband med vänlighet (r = -0.39 och -0.44). Narcissism hade måttliga positiva samband med draget extraversion i båda modellerna.


Läs mer

Ashton, M. C., Lee, K., & de Vries, R. E. (2014). The HEXACO honesty-humility, agreeableness, and emotionality factors: a review of research and theory. Personality and social psychology review, 18(2), 139-152.

Lee, K., & Ashton, M. C. (2005). Psychopathy, machiavellianism, and narcissism in the five-factor model and the HEXACO model of personality structure. Personality and Individual Differences, 38(7), 1571-1582.

Pletzer, J. L., Bentvelzen, M., Oostrom, J., & De Vries, R. E. (2019). A meta-analysis of the relations between personality and workplace deviance: big five versus HEXACO. Journal of Vocational Behavior, 112, 369-383.

Designed by studiogstock / Freepik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.