Evidensbaserad rekrytering – träffsäker bedömning genom mekaniska metoder

Evidensbaserad rekrytering eller evidensbaserat urval handlar om att använda vetenskapligt säkerställda metoder vid bedömning och urval av kandidater i en rekryteringsprocess. Det gäller exempelvis vilka krav vi baserar urvalet på och vilka urvalsmetoder vi använder.

Läs mer: Vilka urvalsmetoder är bäst vid rekrytering?

En viktig del av rekryteringsprocessen handlar om att analysera informationen som samlats in om kandidaterna och fatta beslut om vilka som ska vidare i processen eller anställas. Hur gör vi det på ett evidensbaserat sätt? Grov indelat finns det två sätt att kombinera och tolka information från en rekryteringsprocess. Det vanligaste sättet är en så kallad holistisk eller klinisk bedömning. Den innebär att en eller flera personer använder sin expertis och intuition för att kombinera olika informationskällor och dra en slutsats. Studier visar att professionella inom rekrytering tror att det här sättet att fatta rekryteringsbeslut är att föredra (Highhouse, 2008). Det andra sättet är en mekanisk tolkning av data där en algoritm eller formel används för att dra slutsatser. För att få högst möjliga träffsäkerhet bör vi använda den bästa metoden.

Vilken är då bäst? Den mekaniska, säger forskningen. En metastudie av Kuncel, Klieger, Connelly och Ones (2013) visar att mekanisk bedömning är bättre än klinisk på att förutsäga arbetsprestation, avancemang, prestation på utbildning inom arbetslivet, och akademiska betyg.


Mekanisk bedömning särskilt bra på att förutsäga arbetsprestation

Metastudien konstaterar alltså att mekaniska bedömningar av framtida arbetsprestation, avancemang, fortbildningsprestation och betyg ger bättre resultat än kliniska bedömningar. Särskilt stor är skillnaden mellan metoderna när arbetsprestation ska prediceras. Sambandet mellan mekanisk bedömning och arbetsprestation ligger i genomsnitt på .44, jämfört med .28 för klinisk. Det innebär att om en traditionell (klinisk) metod för bedömning av kandidater byts ut mot en algoritm kan vi förväntas se 50 procent bättre prediktioner. Se tabellen nedan för alla korrelationer i metaanalysen.

KriteriumMekaniskKlinisk
Arbetsprestation.44.28
Avancemang.42.36
Fortbildningsprestation.31.16
Akademisk framgång: betyg.58.48
Akademisk framgång: ej betyg (bedömningar mm).47.46


Mekanisk bedömning bättre även vid mindre information

Experterna som gjorde bedömningar i de analyserade studierna hade omfattande kunskap om organisationen och arbetet i fråga. I många fall baserades även den kliniska bedömningen på mer information om kandidaterna än den mekaniska. Ändå föll den kliniska tolkningen sämre ut.


Typ av metod mindre viktigt

Tidigare forskning inom detta område indikerar att vilken typ av mekanisk eller klinisk metod som används inte är det viktigaste. Det centrala verkar vara huruvida mänsklig bedömning är en del av metoden. Hur informationen samlas in verkar också vara sekundärt. Det är själva tolkningen av informationen som avgör slutsatsens träffsäkerhet. Vi människor är med andra ord ganska bra på att samla in data men mindre bra på att analysera den och dra korrekta slutsatser.


Tre tips för mer evidensbaserad rekrytering

Hur kan HR använda dessa insikter för att skapa bättre rekryteringsprocesser? I vissa fall kan det vara svårt att göra bedömningen helt mekanisk, men det kan ofta göras förändringar i rätt riktning. Här är tre tips för mer evidensbaserad rekrytering genom mekaniska metoder.

1 – Mekaniska metoder i delar av processen

Ett sätt att öka träffsäkerheten är att använda mekaniska metoder för urval i delar av processen. För bästa möjliga effekt bör det göras så tidigt som möjligt, helst i första gallringen.

2 – Mekanisk bedömning som underlag för diskussion

Om organisationen eller den rekryterande chefen bestämt vill att bedömningen ska göras på ett holistiskt sätt, kan mekaniska metoder användas för att skapa ett underlag till diskussion. Då får de inblandade en så objektiv bild som möjligt av kandidaterna och kan utgå ifrån den när de gör sin subjektiva bedömning.

3 – Dokumentera avsteg från den mekaniska bedömningen

Ytterligare ett sätt att förbättra beslutsprocessen är att dokumentera alla avsteg som görs från den mekaniska, mer objektiva, bedömningen. På så sätt skapas större medvetenhet och det blir möjligt att analysera och utvärdera i efterhand.   

Har du fler tips på hur mekaniska metoder kan implementeras i rekryteringsprocessen?
Hitta artikeln

Titel: Mechanical versus clinical data combination in selection and admissions decisions: a meta-analysis
Författare: Kuncel. N. R., Klieger, D. M., Connelly, B. S., & Ones, D. S.
Tidskrift: Journal of Applied Psychology (2013)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.