Utbildning och träning för mångfald och inkludering

Utbildning och träning för mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering blir en allt viktigare prioritering för organisationer som vill vara framgångsrika. All forskning pekar mot att heterogena arbetsgrupper presterar bättre, men bara när kulturen är inkluderande. Trots det går utvecklingen trögt, vilket kan ha många orsaker. Begränsande rekryteringsprocesser som medvetet eller omedvetet diskriminerar vissa människor är en av dem. Brist på kunskap och konkreta verktyg kan vara en annan. 

Läs mer: Varför har vi inte kommit längre? – rekrytering av VD och chefer till svenska bolag

Så hur kommer vi framåt? Ett sätt att adressera utmaningarna med mångfald och inkludering är att utbilda personalen inom området. Det kan exempelvis handla om att höja kunskapsnivån eller träna på kommunikation och samarbete. Men hur effektiv är sådan träning? Skapar den bestående förändringar? Och vilken mångfaldsträning är bäst? 


Meta-analys om utbildning inom mångfald och inkludering 

Som tur är finns det forskning som kan besvara några av dessa frågor. Följande metastudie sammanfattar 40 år av forskning på utbildning och träning inom mångfald och inkludering. Forskargruppen analyserade totalt 260 tidigare studier utifrån:

  • Effekt: Vilken effekt har utbildningen på deltagarnas kunskapsnivå, attityder och beteenden? 

  • Förändring över tid: Är effekterna konstanta eller förändras de över tid? 

  • Kontext: Vilka faktorer påverkar effekten av utbildningen? 

Överlag hade utbildnings- och träningsprogram inom mångfald och inkludering en medelstark effekt, även om inte alla program var effektiva. Störst effekt, det vill säga tydligast förändring från utgångsläget, hade utbildning på deltagarnas kunskap (med en effektstorlek på .57). Det visade sig också att denna var stabil eller till och med ökade över tid. 

Effekten på deltagarnas beteende var också märkbar (.48), medan attityder verkade vara betydligt svårare att förändra (.30). Dessutom minskade attitydförändringarna över tid. 


Vad kännetecknar effektiv träning? 

Resultatet visade att de mest effektiva utbildnings- och träningsprogrammen inom mångfald och inkludering var de som: 

  • Integrerades med andra mångfalds- och inkluderingsinitiativ. Detta var speciellt viktigt när det gällde effekten på attityder och beteende. 

  • Fokuserade på både medvetenhet och beteende, inte bara en av dem. Även här gällde det framförallt beteende och attityder. 

  • Genomfördes över en längre tid.  

Några av faktorerna visade sig inte spela någon större roll för resultatet. Obligatoriska och frivilliga utbildningar hade t.ex. ungefär samma effekt. Huruvida utbildningen fokuserade på specifika grupper eller inkludering i allmänhet verkade inte heller ha någon betydelse. Inte heller valet eller kombinationen av utbildningsmetoder påverkade utfallet, även om det fanns en tendens till bättre resultat vid flera metoder. Det var alltså ungefär lika effektivt att använda sig av enbart en metod (t.ex. föreläsningar) som att använda en kombination av metoder.Hur välja rätt utbildning för mångfald och inkludering?

Med tanke på ovanstående resultat finns det ett par saker som kan vara bra att tänka på om du vill utbilda och träna anställda inom mångfald och inkludering. Sammanfattningsvis är det möjligt att skapa bestående förändringar i människors medvetenhet och kunskap om andra grupper, men betydligt svårare att förändra deras attityder.

Några av punkterna nedan kan dock bidra till ett lyckat initiativ:

  • Vad är målet med att utbilda inom mångfald och inkludering? Vilka förändringar vill ni uppnå? Vilka attityder, kunskaper och beteenden vill ni skapa? 

  • Välj en utbildning som pågår över en längre tid och som fokuserar på både medvetenhet och beteende. Ge kunskap om kulturella antaganden, värderingar och bias, men låt också deltagarna ifrågasätta sina egna beteenden och lära sig bättre sätt att kommunicera och agera. 

  • Kombinera utbildningen med andra initiativ, särskilt om målet är att förändra attityder och beteende.

  • Mät och följ upp resultatet. Uppnådde ni målen?

Läs mer: Fem tips för mer evidensbaserad kompetensutveckling


Hitta artikeln

Titel: A meta-analytical integration of over 40 years of research on diversity training evaluations
Författare: Bezrukova, K., Spell, C. S., Perry, J. L., & Jehn, K. A. 
Tidskrift: Psychological Bulletin (2016)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.