Glastaket – hur VD och rekryteringsstrategi påverkar

glastaket - hur vd och rekryteringsstrategi påverkar

Glastaket är ett fenomen inom arbetslivet som innebär att kvinnors möjligheter att avancera till högre chefspositioner är begränsade. Faktum är att kvinnor är underrepresenterade på alla chefsnivåer. Men vad orsakar glastaket och kvinnors underrepresentation i ledande positioner? Vilken roll spelar företagets VD och rekryteringsstrategi? Det handlar den här artikeln om. 

Individ och kultur förklarar en liten del

Tidigare forskning har identifierat ett flertal faktorer som kan förklara en del av kvinnors underrepresentation i chefspositioner. Dessa inkluderar individfaktorer som könsroller, upplevd konflikt mellan arbete och privatliv, bristande stöd från familj och vänner, lägre självförtroende och självkänsla samt brist på förebilder och mentorer. Organisatoriska faktorer som kultur, stereotypisering av chefsrollen och bristande stöd har också visat sig påverka kvinnors möjligheter att avancera.

Ovanstående kan dock endast förklara en liten del av skillnaden mellan kvinnor och män. Så frågan återstår. Vilka ytterligare faktorer kan förklara glastaket? 

Studie av 278 kanadensiska företag

Den aktuella studien undersökte betydelsen av VD:ns kön, rekryteringsstrategier, internationell verksamhet och ägarskap. 278 kanadensiska företag av olika storlek, bransch och sektor deltog.

I urvalet var 93 procent av verkställande direktörer män. Total representation av kvinnor i chefsroller på olika nivå var knappt 28 procent. 

Betydelsen av VD och rekryteringsstrategi

Resultatet visade att andelen kvinnor i chefsroller hade koppling till en kvinnlig VD (β=.29) och rekryteringsstrategier som syftar till att aktivt rekrytera kvinnor (β=.12). Talet inom parantes indikerar styrkan på det unika sambandet mellan variablerna.

En förklaring till VD:ns betydelse kan vara att en kvinnlig sådan är mer medveten och/eller har egna erfarenheter som gör henne bättre på att stötta kvinnors karriärer.

Rekryteringsstrategins koppling till kvinnlig representation kan ha flera orsaker. Större fokus på att attrahera och rekrytera kvinnor kan leda till en ökad tillgång på kvinnliga kandidater, vilket i sin tur ökar företagets förmåga att tillsätta chefstjänster med en kvinna. En annan möjlig orsak är att företag som implementerar den här typen av rekryteringsstrategier värdesätter mångfald, vilket också avspeglar sig på den interna rekryteringen. 

Internationalisering och utländskt ägarskap 

Studien kunde identifiera ytterligare två betydelsefulla faktorer; företagets beroende av internationell verksamhet (procent av omsättning) samt om det ägdes av en kanadensisk eller utländsk aktör. Både internationalisering (β=-.15) och utländskt ägarskap (β=-.26) var negativt kopplade till andelen kvinnor i chefspositioner. 

Hur kommer det sig? En förklaring till internationaliseringens påverkan är att utlandsexpansion främst gynnar mäns karriärer. Studier visar nämligen att män i större grad än kvinnor erbjuds internationella uppdrag. Detta kan i sin tur bero på fördomar om kvinnors förmåga och vilja att ta den typen av tjänster. Betydelsen av ägarskapet kan möjligtvis förklaras av kulturella skillnader och olika syn på behovet av initiativ för att öka företagets kvinnoandel bland chefer.   

Tillsammans kunde dessa fyra faktorer förklara 17 procent av variationen i andelen kvinnor i chefspositioner. Med andra ord är studien ett viktigt bidrag till förståelsen för glastaket och dess orsaker. 

Hitta artikeln

Titel: The glass ceiling in context: the influence of CEO gender, recruitment practices and firm internationalisation on the representation of women in management
Författare: Ng, E. S. & Sears, G. J.
Tidskrift: Human Resource Management Journal (2017)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.