4 viktiga kompetenser för krisledarskap – och hur HR skapar värde

Att leda under kris

Coronapandemin har inneburit en kris för individer, organisationer och samhälle på flera olika sätt. På global, nationell, regional och lokal nivå, inom den politiska, sociala, ekonomiska, finansiella, medicinska, bildande och mänskliga sfären. Vilka konsekvenser får kriser som denna på ledarskapet och HR? Eller kanske snarare, vilket krisledarskap och vilken HR behöver vi under och efter en kris som denna? 

Den här artikeln handlar om vilka kompetenser ledare behöver för att leda effektivt under kris, samt vilken roll HR kan och bör ta för att stötta organisationen och dess ledare.

Begränsad kunskap om krisledarskap under en pandemi

Vi ska inte sticka under stol med att detta är en tämligen unik situation. Det har inte varit många pandemier som denna tidigare, och kanske ingen som har påverkat det moderna samhället och dess organisationer på samma sätt. 

Majoriteten av forskning på ledarskap är gjord under normala förhållanden. Men situationen som råder nu är långt ifrån normal. Så hur ska vi veta vilket krisledarskap och vilken HR vi behöver? En möjlighet är att ta hjälp av forskning på krisledarskap under andra typer av kriser.

Hur kriser påverkar medarbetarna

En kris rubbar balansen och den normala vardagen hos både medarbetare och organisation. Situationen präglas ofta av bristande och/eller opålitlig information, otydliga och/eller föränderliga mål, bristande struktur och en känsla av att inte veta vad som komma skall. 

Individer reagerar olika på kriser. Vissa accepterar och finner sig fort i situationen, medan andra upplever obehag, rädsla, ilska och frustration. En del vägrar inse att krisen är ett faktum och försöker stå emot med full kraft.

Vad medarbetare behöver under en kris

Tidigare studier på kriser identifierar ett antal områden som tycks vara viktigare för medarbetare under en pågående kris. För det första kan kriser vara traumatiska och väcka en massa jobbiga känslor, vilket gör att behovet av känslomässigt och socialt stöd ökar. Därför behöver organisationen och dess ledare förmågan att hantera detta och erbjuda stöd.

För det andra präglas ofta kriser av osäkerhet och oro, vilket förstärker behovet av kommunikation. Ofta behöver organisationen och dess ledare kommunicera mycket mer än av de kanske tycker är rimligt. Att kommunicera när det inte finns något nytt att kommunicera kan vissa tycka är onödigt, men det är ett sätt att skapa lugn och förtroende. Kommunikationen behöver vara öppen, ärlig, empatisk, tydlig och frekvent.

Studie om ledarkommunikation under Corona

En amerikansk studie som genomfördes under den pågående pandemin (Orangefiery, 2020) visar att medarbetare tycker att det viktigaste som ledare bör göra under en kris som denna är att vara öppna och ärliga, sakliga och tydliga, behålla lugnet och leda genom exempel, se till medarbetarnas trygghet och hälsa, samt regelbundet kolla hur medarbetarna mår.

Endast en knapp tredjedel uppger att kommunikationen har varit tydlig, och en knapp fjärdedel uppger att deras ledare har varit tydliga med vad de vet och vad de inte vet samt funnits tillgängliga för diskussion och frågor. Vid framtida kriser önskar deltagarna i studien:

  • Mer transparens kring vad organisationen vet och inte vet
  • Mer information om resurser för emotionell och mental hälsa, bland annat för att hantera stress och ångest
  • Större förståelse för och bekräftelse på svårigheten med situationen

Leder du på distans eller stöttar chefer som leder på distans?

Ladda ner vår kostnadsfria sammanfattning av forskning inom distansledarskap och virtuella team.

4 viktiga kompetenser hos krisledare

Även om kriser kan vara mycket olika varandra, så finns det saker som kännetecknar och präglar de flesta av dem. Tvetydighet, oro och anspänning är tre sådana saker. Ett bra krisledarskap handlar om att bemöta och hantera detta på ett effektivt sätt.

Emotionell intelligens

En bra ledare, särskilt under krisförhållanden, har empati och emotionell intelligens. Hen behöver uppmärksamma och bemöta att det finns rädsla och andra jobbiga känslor i gruppen, att visa förståelse för känslorna och medarbetarnas perspektiv. Genom att fokusera på medarbetarnas känslomässiga läge och lyssna på deras upplevelser och åsikter kan ledaren hjälpa till att hantera de känslor som krisen ger upphov till.

Tydlighet

Tvetydighet och osäkerhet kräver en tydlig ledare som kan förklara situationen och skapa mening. Tydlighet skapar trygghet och minskar risken för egna spekulationer och tolkningar. Se till att det finns tydliga roller och syften för medarbetarna att fokusera på när allt känns trist och meningslöst.

Kommunikation

I en tid av osäkerhet och oro är kommunikationen extremt viktig. Ledare behöver se till att deras budskap är relevant och tydligt samt att det når medarbetare på rätt sätt. För mycket information från många olika håll kan vara överväldigande, så det gäller att kommunicera på rätt nivå och med rätt innehåll.

Läs mer: Kommunikation och konflikter i virtuella team

Fokus på lärande och utveckling

Mitt under en kris kan det vara svårt att blicka framåt, varför det blir så viktigt att ledare har förmågan att göra det. Självklart behöver saker som händer här och nu hanteras, men för att skapa engagemang och positivitet bör fokus vara framåt, på lärande och utveckling och på att krisen är tillfällig. En ledare som kan se lärmöjligheterna i en kris och förmedla detta till sina medarbetare kommer också att ta sig starkare ur den.

HR-rollen under och efter en kris

HR har en viktig roll både under och efter en kris. Genom att erbjuda stöd som utvecklar ett effektivt krisledarskap kan HR skapa värde och bidra till att organisationen klarar sig ur krisen. Här är några exempel på hur HR kan stötta chefer och organisationen i att hantera kriser:

  • Säkerställa chefers kompetens inom områdena ovan. Erbjuda träning i emotionell intelligens, stresshantering, kommunikation och inställning.
  • Hjälp ledare förstå situationen och hur den kan och bör hanteras genom reflektion, omvärldsbevakning, insamling och presentation av organisatorisk data samt research av relevant forskning.
  • Gå ihop med kommunikationsfunktionen och stötta chefer i att kommunicera rätt budskap, på rätt sätt och i rätt kanaler.
  • Skapa förutsättningar för lärande i hela organisationen genom att se till att det finns en kultur och ett klimat som främjar lärande samt tekniskt stöd för lärande i olika former.
Läs mer

Dirani, K. M., Abadi, M., Alizadeh, A., Barhate, B., Garza, R. C., Gunasekara, N., Ibrahim, G., & Majzun, Z. (2020). Leadership competencies and the essential role of human resource development in times of crisis: a response to Covid-19 pandemic. Human Resource Development International, 23(4), 380-394

Orangefiery (2020). Leadership communications during Covid-19 – a survey of US organizations.

Designed by pch.vector / Freepik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.