Individers karriärval och framgång – 100 år av forskning

Vilka faktorer påverkar individers karriärval och framgång? Den här artikeln sammanfattar viktiga fynd från 100 år av forskning på området.

 

Erfarenheter påverkar intresse och karriärval

Forskningen visar att tidiga erfarenheter påverkar individers intresse och val i karriären. Det låter kanske självklart men det är en viktig poäng, särskilt för bristyrken. Branscher som är bra på att låta unga testa på deras yrken på olika sätt kommer förmodligen lyckas bäst med att locka arbetskraft i framtiden.

 

Karriären förändrar vår personlighet

Över tid visar det sig att yrkesmässig miljö kan förändra personlighet. Detta kan ske genom att olika yrken förstärker och belönar individer för beteenden som är fördelaktiga inom just det yrket, och att individer anpassar sig efter detta.

 

Intresse är centralt för prestation

När vi pratar om rekrytering är det lätt att fastna i begreppet kompetens, och individers förmåga att prestera i en specifik yrkesroll. Och visst är kompetens helt avgörande när det kommer till arbetsprestation. Forskningen visar dock att även karriärintresse är relaterat till arbetsprestation och utveckling. Karriärintresse har dessutom ett negativt samband med personalomsättning, det vill säga att personer som har jobb som stämmer överens med deras karriärintressen stannar längre i rollen och organisationen. Det kan därför vara fördelaktigt att låta intresse vara en del av urvalet i en rekryteringsprocess.

 

Kognitiv förmåga påverkar framgång

Vi vet att kognitiv förmåga är den bästa enskilda prediktorn av arbetsprestation. Därför är det kanske inte förvånande att den också förutsäger karriärmässig framgång. Sannolikt har det att göra med bättre förutsättningar att lära och utvecklas i arbetet.

 

Proaktiva och ambitiösa lyckas bäst

Forskningen visar också att personlighet spelar en viktig roll när det kommer till framgång i karriären. Individer med en proaktiv personlighet – som gärna planerar, agerar och är ihärdiga – har exempelvis större chans att lyckas i karriären. Ambitiösa personer – som ofta har personlighetsdrag som hög samvetsgrannhet, hög extraversion och låg neuroticism – likaså.

 

Framgång tidigt – framgång senare

Forskningen konstaterar att det finns ett antal strukturella faktorer som påverkar framgång i karriären. Dessa handlar om socioekonomisk status, nätverk och framgång tidigt i karriären. Att framgång tidigt förutsäger framgång senare kan ha att göra med att personer som ”lyckas” tidigt får mer uppmärksamhet, uppmuntran, socialt stöd och utvecklingsmöjligheter som i sin tur leder till mer framgång. 

 

Arbetslöshet påverkar hälsan negativt

Vi kan fastställa att arbetslösa upplever lägre mental och fysisk hälsa än personer som har jobb. Denna hälsomässiga nedgång under arbetslöshet försvinner när personen kommer tillbaka in i arbete och har med andra ord en tydlig koppling till arbetslösheten i sig. Faktorer som påverkar arbetslösas situation positivt är socialt stöd, samt att träna på jobbsökarfärdigheter, hantering av motgång, och tilltro till egen förmåga att få ett jobb. 

 

Självbild och personlighet påverkar hanteringen av karriärförändringar

Stora förändringar i karriären kan vara svåra att hantera. Forskningen visar att personer som har en positiv självbild och hög risktolerans hanterar dessa förändringar bättre än de som har en mer negativ självbild och låg risktolerans. Det hjälper även att kunna skapa en ny framtidsorienterad bild av sig själv och sin karriär. Personer som är mer lösningsfokuserade hanterar förändring bättre än de som hanterar förändringen emotionellt genom att ta till alkohol, droger eller andra missbruk.

Hitta artikeln

Titel: 100 years of applied psychology research on individual careers: from career management to retirement
Författare: Mo wang & Connie R. Wanberg
Tidskrift: Journal of Applied Psychology (2017)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.