Fem tips för mer evidensbaserad kompetensutveckling

Kompetensutveckling har en rad potentiella fördelar för organisationen, det har konstaterats många gånger tidigare. Bland annat kan det leda positiva attityd- och beteendeförändringar, samt bättre prestationer på både individ- och organisationsnivå.

Läs mer: Vad vet vi om effekten av kompetensutveckling?

Dagens arbetstagare förväntar att deras arbetsgivare erbjuder kompetensutveckling som är lätt att förstå och genomföra, personlig och relevant, samt engagerande och rolig. Tyvärr upplever många att de program och aktiviteter som erbjuds är ineffektiva.

Därför är det viktigt att som arbetsgivare erbjuda regelbunden, relevant och effektiv kompetensutveckling. Enbart närvaron av kompetensutvecklingsaktiviteter är ingen garanti för positiva resultat. Avgörande beslut kring kompetensutveckling handlar också om vilka program och aktiviteter som ska genomföras för vilka anställda.

Evidensbaserad HR handlar om att basera beslut på vetenskapliga bevis, expertis och organisatoriska fakta med hänsyn till viktiga intressenter. Hur kan kompetensutvecklingen genomföras på ett mer evidensbaserat sätt? Hur kan beslut kring kompetensutveckling optimeras för organisationen? Hur kan genomförda program och aktiviteter bidra med nya lärdomar och insikter? Hur kan effekten utvärderas? Här kommer fem tips för mer evidensbaserad kompetensutveckling. 

Läs mer: Hur du utövar evidensbaserad HR

1 – Bedömning före och efter

Mät kunskaper, färdigheter och andra relevanta faktorer hos den aktuella gruppen för att kunna avgöra utvecklingsbehov och utvärdera effekten av aktiviteten. Utgå ifrån målen med aktiviteten och säkerställ att det finns data som gör det möjligt att utvärdera om målen uppnåddes i efterhand.

2 – Sök efter vetenskapliga bevis

Undersök vad tidigare forskning säger om utveckling av en viss kompetens, användning av ett visst verktyg eller effekten av en viss undervisningsform. Resultaten kan vara till hjälp vid val av program eller aktivitetet.

3 – Samla data

Identifiera relevanta faktorer att mäta för att lättare utvärdera effekten och kvaliteten av kompetensutvecklingen. Det kan vara tid spenderad på aktiviteten, hur många som genomför hela programmet eller väljer att avbryta, eller attityder och beteenden som aktiviteten borde leda till.

4 – Utvärdera upplevelsen

Engagemang gör att de anställda absorberar ny kunskap och färdigheter mer effektivt, samtidigt som det kan ge andra fördelar för organisationen. Därför är engagerande kompetensutvecklingsaktiviteter att föredra. Skapa förutsättningar för att optimera för engagemang genom att utvärdera upplevelsen av aktiviteten. Det kan göras med korta undersökningar eller tävlingar under eller efter genomförandet.

5 – Beräkna ROI

Gav aktiviteten positiv avkastning på investerade resurser? För vissa intressenter i organisationen är det den absolut viktigaste frågan. För att kunna beräkna return on investment (ROI) på kompetensutvecklingsaktiviteter behöver du veta: 1. vilka resultat aktiviteten ledde till, och 2. kostnaden för genomförandet. Den första kan vara utmanande eftersom den kräver att du kan omvandla mjuka data (attitydförändringar, beteendeförändringar, ökad kompetens) till ekonomiska värden. Kostnaden för genomförandet inkluderar tid och kostnad för att utforma och utvärdera programmet, material, externa utbildare, lokalhyra, resor, boende, mat, löner och minskad produktion under genomförandet. När alla relevanta poster har omvandlats till ekonomiska värden beräknas ROI i procent genom att ta nettovinsten av programmet / total programkostnad x 100.

Har du fler tips? Skriv en kommentar! 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.