Feedback och reflektion för bättre prestation

Vilken betydelse har feedback och reflektion för prestation? Behövs båda för lärande och utveckling? Räcker det med en av dem? Vilken har störst betydelse? Den här artikeln berättar om en grupp forskare som ville ta reda på just detta. 


Undersökte fyra kombinationer av feedback och reflektion

Experimentet gick till som följer. Samtliga deltagare fick genomföra en simulerad arbetsuppgift som gick ut på att bedöma effektiviteten av olika e-postsvar. Deltagarna fick tio realistiska e-postmeddelanden och skulle utifrån rollbeskrivningar, bakgrundsinformation, organisationskartor m.m. bedöma hur effektiva fyra olika möjliga svar skulle vara. Övningen var designad så att den skulle mäta fyra jobbrelaterade kompetenser; problemmedvetenhet, samordning, informationshantering och beslutsamhet. 

Forskarna delade slumpmässigt in deltagarna i fyra grupper: 

  • Ingen feedback, ingen reflektion
  • Feedback utan reflektion
  • Feedback med reflektion
  • Ingen feedback men reflektion

Efter de tio e-postmeddelandena fick de antingen en paus eller en kombination av feedback och/eller uppmuntran till reflektion enligt de fyra grupperna ovan. Feedbacken var av objektiv karaktär i form av resultat och förklarande texter. Reflektionen gick ut på att deltagarna uppmuntrades att skriftligt reflektera över övningen och den feedback de hade fått. Avslutningsvis fick deltagarna göra arbetsuppgiften igen med tio nya e-postmeddelanden. 


Feedback + reflektion = oslagbar kombination

Resultatet från två studier (640 respektive 488 deltagare) visade att feedback och reflektion var den kombination som ökade prestationen mest från det första till det andra tillfället. Enbart feedback gav en liten prestationshöjning medan reflektion utan feedback inte förbättrade prestationen alls. 

Staplarna visar deltagarnas prestation vid första och andra tillfället.

Det visade sig också att reflektionsövningen var mer effektiv för personer med större behov av kognition (need for cognition) och lärande samt personer som upplevde uppgiften som betydelsefull. 


Vad kan arbetsgivare lära sig av detta?

Flera lärdomar kan dras av dessa studier. För det första sker ingen prestationsförbättring utan feedback. Om vi ska lära och utvecklas verkar det alltså vara avgörande att vi får objektiv och konstruktiv återkoppling på vår prestation. Feedback kan komma från chefer och kollegor, men också med hjälp av verktyg och metoder som gör att vi själva kan bedöma vårt agerande. Att bygga en stark feedback-kultur och investera i system som möjliggör kontinuerlig feedback kan vara viktiga nycklar till arbetsplatslärandet i en organisation. 

Läs mer: Fem tips för mer evidensbaserad kompetensutveckling

För det andra verkar reflektion fungera som en förstärkare av feedback, vilket i sin tur ökar lärandet och förbättrar prestationen ytterligare. Med andra ord gynnas ett lärande klimat av möjligheter och uppmuntran till att reflektera över den återkoppling en får. Reflektion kan alltså användas som en strategi för att öka effekten av feedback.

Intressant i sammanhanget är att reflektionen i sig inte leder till förbättrad prestation. Reflektion utan feedback gav i de här fallen lika lite som ingen reflektion eller feedback alls. Detta förstärker bilden av att konkret återkoppling på prestation är avgörande för att lärande ska ske, det räcker inte med att försöka reflektera sig fram till en slutsats. 

Hur ser möjligheterna för feedback och reflektion ut på din arbetsplats?


Hitta artikeln

Titel: Reflection as a strategy to enhance task performance after feedback
Författare: Anseel, F., Lievens, F., & Schollaert, E. 
Tidskrift: Organizational Behavior and Human Decision Processes (2009)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.