4 faser av grupputveckling – en modell av Susan Wheelan

illustration av ett arbetsteam

För att kunna förstå och underlätta för arbetsgrupper att fungera på bästa möjliga sätt kan det vara värdefullt att förstå hur grupper tenderar att utveckla sig över tid. I den här artikeln får du därför en introduktion till Susan Wheelans modell för grupputveckling – the Integrated Model of Group Development (IMGD) – och forskningen bakom den. 

Integrated Model of Group Development (IMGD) av Susan Wheelan

Forskare och praktiker har sedan länge observerat att grupper uppvisar liknande mönster i sin utveckling. Det finns flera teorier som beskriver dessa steg eller stadier, men en av de mest använda i praktiken idag är Susan Wheelans Integrated Model of Group Development (IMGD). Wheelan tog fram modellen under 90-talet och har en hel del forskning i ryggen. IMGD består av fyra faser som grupper går igenom:

1 – Dependency & inclusion / Tillhörighet & trygghet

I den första fasen försöker medlemmarna i gruppen hitta sin plats. De längtar efter att känna tillhörighet och trygghet. 

Här är det vanligt med avvaktande beteende och gruppen behöver ofta ett tydligt ledarskap för att få något gjort. Medlemmarna undviker konflikter, tar sällan initiativ och fastnar lätt i irrelevanta diskussioner. 

Enligt teorin behöver gruppen i det här stadiet ett ledarskap som ger trygghet genom struktur och tydlighet kring mål, uppgifter och förväntningar. 

2 – Counterdependency & fight / Opposition & konflikt

I fas två har medlemmarna blivit så pass trygga att de vågar ta risker i relation till varandra. De börjar ifrågasätta och uttrycka sina åsikter i större utsträckning, vilket kan leda till konflikt. 

Här uppstår ofta oenighet och motsättningar kring gruppens syfte och mål, roller, arbetsuppgifter, arbetsmetoder och arbetsformer. Gruppen kan också ifrågasätta ledarens roll.

Konflikterna i fas två är svåra att undvika, det är heller inte nödvändigt. Istället bör fokus ligga på att hantera och lösa dem på ett konstruktivt sätt. Här kan gruppen nämligen lära sig att lösa problem och konflikter tillsammans, och på så sätt utveckla ett bra samarbetsklimat för framtiden.

Till skillnad från i fas ett kan gruppen nu må bättre av att få större eget inflytande och ansvar.

3 – Trust & structure / Tillit & struktur

När gruppen har fått vrida och vända på de motsättningar som finns infinner sig ofta ett nytt stadium av stabilitet. 

Vid det här laget har medlemmarna lärt känna varandra och hunnit utveckla tillit och förståelse för varandras styrkor och svagheter. Gruppen har hittat fungerande sätt att jobba på och hanterar löpande de utmaningar som uppstår.

I den här fasen behöver ledaren visa tillit och ta en mer avvaktande och coachande roll. Gruppen kan ta ansvar för sådant som ledaren tidigare ansvarat för, och blir med det allt mer självständig.

4 – Work & productivity / Arbete & produktivitet

I det fjärde stadiet har gruppen hittat effektiva former och metoder för sitt arbete. Medlemmarna tar stort eget ansvar och fokus ligger på att lösa uppgiften som de har framför sig. 

Det finns en acceptans för gruppens syfte, mål och roller. Även om meningsskiljaktigheter så klart kan uppstå har gruppen utvecklat effektiva strategier för konflikthantering som gör att de sällan eskalerar. 

Ledarskapet kan här vara ganska “hands off”. Fokus kan ligga på att stötta och underlätta för gruppen snarare än att peka med hela handen.

Forskning på grupputveckling och IMGD

Att grupper rör sig mellan olika faser av föränderliga upplevelser och beteenden tyder den mesta forskning på. De flesta av oss har också egna erfarenheter av grupper som har fungerat olika bra och utvecklats under arbetets gång. 

Tidiga genomgångar av litteraturen på grupputveckling (Tuckman & Jensen, 1977) pekar mot att det finns ett element av utveckling och mognad hos arbetsgrupper – vilket är det grundläggande antagande som Susan Wheelans IMGD vilar på. 

Teorin om de fyra faserna i IMGD är dessutom till stor del byggd på forskning. I ett antal studier har Wheelan med flera observerat arbetsgrupper, bland annat genom att spela in möten för att sedan analysera vad  gruppens medlemmar säger och gör. 

Vilka typer av uttalanden gör medlemmar i gruppen? Handlar de om att söka trygghet och tillhörighet eller om motstånd och konflikt exempelvis? Även om en och samma grupp givetvis kan ägna sig åt beteenden som är utmärkande för flera av de fyra stadierna så finns det ofta en övervikt åt något håll.

Grupputveckling och prestation

Vad ska vi då med kunskap om vilka faser en grupp går igenom? Värdet i att förstå och utveckla en grupp till att nå högre stadier är att grupper i fas tre och fyra tenderar att prestera bättre än grupper i de lägre faserna. Nedan är några exempel på studier som har påvisat detta:

  • Arbetsgrupper inom flera yrken (bland annat ekonomi och försäkring) som identifierade sig med de två högre faserna av grupputveckling presterade bättre och gav nöjdare kunder än arbetsgrupper i de lägre faserna (Wheelan, Murphy, Tsumura, & Fried Kline, 1998).

  • Intensivvårdsteam i högre stadier av grupputveckling hade bättre patientutfall än förväntat (färre människor dog) medan intensivvårdsteam i lägre stadier av utveckling hade sämre utfall (fler dog) än förväntat (Wheelan, Burchill, & Tilin, 2003).  

  • Grupper av studenter i högre stadier får högre betyg än grupper i lägre stadier av grupputveckling (Wheelan & Lisk, 2000).

GDQ-skalan

Som ett verktyg för att diagnostisera vilken fas en grupp befinner sig i har Wheelan även utvecklat skalan Group Development Questionnaire (GDQ). GDQ är en enkät med 60 påståenden kopplade till de fyra faserna som forskare och praktiker använder för att bestämma gruppens nuläge.

Några exempel på påståenden från skalan:

Fas 1 – Tillhörighet & trygghet: 

Members tend to go along with whatever the leader suggests. 

We haven’t discussed our goals very much.

Fas 2 – Opposition & konflikt: 

People seem to have very different views about how things should be done in this group.

There is quite a bit of tension in the group at this time.

Fas 3 – Tillit & struktur: 

The group is spending its time planning how it will get its work done.

We can rely on each other. We work as a team.

Fas 4 – Arbete & produktivitet: 

The group gets, gives, and uses feedback about its effectiveness and productivity.

This group encourages high performance and quality work.

Skalan inkluderar också en fråga om hur produktiv medlemmen upplever att gruppen är på skalan 1-4.

Kritik mot IMGD

En vanlig kritik mot Wheelans och andra gruppstadieteorier är att forskningen på hur grupper utvecklar sig över tid är begränsad. Många av de studier som finns är gjorda vid ett tillfälle eller under en kortare period, och det är därför troligt att det finns mer att lära om hur grupputveckling kan se ut i verkligheten. 

För att besvara en del av den här kritiken har Wheelan gjort studier på relationen mellan å ena sidan tid (hur länge en grupp har jobbat ihop) och å andra sidan upplevelser och beteenden kopplat till de fyra faserna. 

Resultat från observationer av ett hundratal arbetsgrupper (Wheelan, Davidson & Tilin, 2003) visar bland annat att grupper som har arbetat ihop kortare tid tenderar att göra fler uttalanden kopplat till tillhörighet och konflikt. De är antingen väldigt benägna att hålla med och söka samstämmighet eller kritiska och argumentativa mot varandra. Med andra ord beteenden i linje med fas ett och fas två. 

I grupper som arbetat längre tillsammans tenderar fokus istället att ligga på arbetet och uppgifterna. De pratar mer om detta och håller i större utsträckning med om påståenden kopplat till tillit, struktur, arbete och produktivitet. Grupper som arbetat ihop under en längre tid tenderar också att uppleva mindre motsättningar och konflikt i gruppen. Dessa grupper upplever att de är mer produktiva än grupper som har arbetat tillsammans under en kortare tid.

Vetenskapligt stöd – men det finns luckor

Som Wheelan försökte påvisa i studien ovan verkar det finnas samband mellan tid och vilken stadie en grupp befinner sig i. Däremot kan det ta olika lång tid för grupper att utvecklas. De kan också gå bakåt i utvecklingen, om det sker något som hindrar gruppen. Vissa grupper kan också hoppa över tidiga stadier, särskilt om flera av gruppens medlemmar har jobbat tillsammans tidigare.

Grupputveckling sker i en dynamisk miljö med många rörliga delar. Så även om IMGD till stor del har stöd i den vetenskapliga litteraturen är det en förenklad modell av ett komplext fenomen. Modellen säger heller inget om vilka faktorer som bidrar till att grupp mognar eller inte mognar på ett effektivt sätt.  

Läs mer: Att bygga och leda virtuella team – vad säger forskningen?

Lästips och referenser

Arrow, H., Poole, M. S., Henry, K. B., Wheelan, S., & Moreland, R. (2004). Time, change and development: the temporal perspective on groups. Small Group Research, 35(1), 73-105.

Tuckman, B. W., & Jensen, M. A. C. (1977). Stages in small group development revisited. Group and Organizational Studies, 2(4), 419-427.

Wheelan, S., Burchill, C., & Tilin, F. (2003). The link between teamwork and patients’ outcomes in intensive care units. American Journal of Critical Care, 12(6), 527-534.

Wheelan, S. A., Davidson, B., & Tilin, F. (2003). Group development across time: reality or illusion? Small Group Research, 34(2), 223-245.

Wheelan, S., & Lisk, A. (2000). Cohort group effectiveness and the educational achievement of adult undergraduate students. Small Group Research, 31(6), 724-738.

Wheelan, S., Murphy, D., Tsumura, E., & Fried Kline, S. F. (1998). Member perceptions ofinternal group dynamics and productivity. Small Group Research, 29(3), 371-393.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.