Hur skapar vi hälsofrämjande arbetsplatser – på riktigt?

En hälsofrämjande arbetsmiljö är en fördel för alla organisationer. Hälsosamma medarbetare har inte bara högre frisknärvaro, utan presterar också bättre. Det gynnar alla, både den anställda och organisationen. Tyvärr är många organisationer inte hälsofrämjande på riktigt, utan förlitar sig på åtgärder som har begränsad effekt på de anställdas hälsa. Ett alternativt sätt att arbeta med hälsa är genom ett hälsofrämjande ledarskap. 

Hur skapar vi hälsofrämjande arbetsplatser?

Många arbetsgivare frågar sig därför hur organisationen kan främja hälsa hos de anställda, och implementerar åtgärder som friskvårdsbidrag, träning på arbetstid, massage på jobbet, stegtävlingar. Det många av dessa har gemensamt är att organisationen skapar en konkret möjlighet för medarbetarna att engagera sig i någon form av hälsoaktivitet. Men vilken effekt får det egentligen? Vilka medarbetare utnyttjar möjligheten?

Utmaningen med hälsoåtgärder som dessa är att de tenderar att användas mest av de som behöver dem minst. De medarbetare som har störst behov kanske inte utnyttjar fördelarna alls. Därför är det intressant att se på andra sätt att främja hälsa på arbetsplatsen

Ledarskapets påverkan på medarbetarnas hälsa

Hälsofrämjande ledarskap handlar om ett ledarskap som skapar en hälsofrämjande arbetsmiljö. Det är inte en strategi eller en ledarskapsstil, utan snarare en samling av ledarskapsbeteenden som påverkar olika hälsoaspekter av arbetsmiljön. Enligt den aktuella artikeln kan det hälsofrämjande ledarskapet delas upp i sju dimensioner.

Sju dimensioner av hälsofrämjande ledarskap

Genom att påverka följande aspekter av arbetsmiljön kan ledaren främja hälsa och skapa ett mer hälsosamt förhållningssätt hos medarbetarna.

Arbetsbelastning

Arbetsbelastning är en stor riskfaktor för utbrändhet, särskilt i kombination med begränsad återhämtning. Den hälsofrämjande ledarens roll blir därför att hålla arbetsbelastningen på en rimlig nivå, samt skapa möjligheter till återhämtning.

Kontroll

När medarbetaren själv kan kontrollera delar av arbetsprocessen minskar risken för negativ stress. Det kan handla om autonomi, handlingsfrihet, eller delaktighet i beslutsfattande och problemlösning. För ledaren handlar det om att ge medarbetarna frihet att utföra sitt arbete utifrån egen bästa förmåga.

Belöning

Otillräcklig belöning (både finansiell och icke-finansiell) ökar risken för utbrändhet. Det är därför viktigt att ledaren uppmärksammar, erkänner och belönar hårt arbete.

Socialt stöd

Det sociala stöder på arbetsplatsen är livsviktigt. Vi alla behöver känna oss sedda, interagera med andra människor och bli behandlade med respekt. Här kan ledaren se till att den sociala miljön är tillfredsställande.

Rättvisa

Upplevelsen av orättvisa påverkar ofta vårt välmående negativt. Genom att distribuera resurser på ett rättvist sätt och erbjuda lika möjligheter till utveckling och inflytelse kan ledaren skapa en mer hälsosam miljö.

Värderingar

Om en medarbetare upplever stora skillnader mellan sina egna och organisationens värderingar kan det få negativa hälsomässiga konsekvenser. Det är därför viktigt att ledaren kommunicerar organisationens värderingar tydligt och visar hur dessa kan stämma överens med medarbetarnas egna värderingar och mål.  

Hälsomedvetenhet

Utöver organisatoriska faktorer spelar även ledarens egen hälsomedvetenhet, attityd mot hälsa och hälsostatus stor roll. För att kunna skapa ett hälsosamt förhållningssätt hos medarbetarna är det viktigt att ledaren själv är medveten om vad hälsa är och dess betydelse för välmående på arbetsplatsen. Hälsomedvetna ledare ser också förmodligen efter hälsan hos sina medarbetare.

Ett nytt perspektiv på hälsofrämjande arbetsplatser

Det hälsofrämjande ledarskapet är ett synsätt som sätter perspektiv på hälsoarbetet i många organisationer. Hälsofrämjande arbetsplatser handlar inte bara om att skapa hälsoaktiviteter som medarbetarna kan välja att delta i. För att uppnå långsiktig hälsa och välmående hos de anställda krävs ett mer holistiskt perspektiv.

Framförallt behövs ledare som främjar en hälsosam arbetsmiljö och som föregår med gott exempel. Faktum är att en stor del av sjukfrånvaron i många organisationer inte beror på bristande hälsa hos den enskilda medarbetaren, utan på bristande välmående på arbetsplatsen. Genom att se arbetsmiljön som en central källa till välmående kan vi kanske öka frisknärvaron och hälsan hos våra anställda.

Hitta artikeln

Författare: Paul Jiménez, Bianca Winkler, & Anita Dunkl
Titel: Creating a healthy working environment with leadership: the concept of health-promoting leadership
Tidskrift: The International Journal of Human Resource Management (2017)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.